Henkilökohtainen avustaja kotiin myönnetään asuinkunnan toimesta

Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön avustamista välttämättömissä toiminnoissa sekä sellaisissa toiminnoissa, jotka henkilö tekisi itse, jos hänellä ei olisi vammaa. Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on tarjota avun saajalle yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan normaaliin toimintaan. Palvelu perustuu vammaispalvelulakiin ja sen saamisen maksuttomana omasta asuinkunnastaan perustuu sosiaalityöntekijän tekemään päätökseen. Sosiaalityöntekijä tekee kotikäynnin, jonka perusteella hän tekee palvelusuunnitelman. Avun myöntämiskriteereissä pyritään ottamaan huomioon ensisijaisesti asiakkaan etu. Laki, jonka perusteella apua myönnetään, tulisi aina tulkita asiakkaan perus- ja ihmisoikeuksia hyödyntävällä tavalla.

Lyhytaikaiseen avuntarpeeseen ja ikääntymiseen liittyvään avuntarpeeseen ei myönnetä henkilökohtaista avustajaa, mutta ikääntymiseen liittyvään hoivan ja huolenpidon tarpeisiin sekä muuhun lyhytaikaiseen avuntarpeeseen voi hakea kotihoitoa, jonka tarve arvioidaan myös arviointikäynnillä.  

Lue lisää henkilökohtaisen avun järjestämisestä ja siitä, kuka voi toimia henkilökohtaisena avustajana seuraavista kappalesta.

Miten henkilökohtainen apu järjestetään

Henkilökohtainen apu voidaan järjestää kolmella eri tavalla, jotka ovat: henkilökohtaisen avustajan palkkaaminen, avustajapalvelun ostaminen palvelusetelillä tai kunnan järjestämää avustajapalvelua käyttämällä. Apua järjestettäessä on aina huomioitava avustettavan henkilön mielipide ja toivomukset, sekä kiinnitettävä huomiota läheisten toiveisiin.

Työnantajamallissa vammainen henkilö toimii avustajansa työnantajana ja hänellä on oikeus määrätä työn sisällöstä ja sen toteuttamisesta. Jos vammainen henkilö ei itse pysty toimimaan avustajan työnantajana, voidaan apu järjestää muilla järjestämistavoilla, mutta vammaisen henkilön läheinen, huoltaja tai edunvalvoja voi myös toimia työnantajana hänen puolestaan.

Kunta voi myös myöntää vammaiselle henkilölle palvelusetelin, jonka avulla voidaan ostaa palveluja kunnan hyväksymiltä palveluntuottajilta. Palvelusetelillä tulee pystyä ostamaan palvelut, jotka päätöksessä on määritelty. Kolmas vaihtoehto palvelujen järjestämiseen on kunnan järjestämä henkilökohtainen apu omana toimintanaan tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Myös tällä tavoin apua järjestettäessä on huomioitava vammaisen henkilön yksilöllisistä tarpeista sekä toiveista. 

Henkilökohtainen avustaja kotiin - Kuka voi toimia henkilökohtaisena avustajana

Henkilökohtaisena avustajana toimimiseen ei tarvitse ammatillista pätevyyttä tai koulutusta. Työn sisältö ja sen vaativuus vaihtelee asiakkaan mukaan ja toisinaan avustaminen saattaa vaatia erikoisosaamista. Avustettavalle henkilökohtainen apu on maksutonta, koska avustajan kulut korvataan kunnan toimesta, kuten myös kohtuulliset avustajasta aiheutuvat kulut, kuten matkakustannukset tai lippukustannukset. Mikäli mietinnässä on avustaja kotiin, tai avustajan työ kiinnostaa sinua itseäsi, ohjeistusta tarjoaa esimerkiksi Avustaja.fi Avustajapalvelut.

jaa